• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • LOTE 2021 
  COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE (Language Other Than English) in POLISH

  Szczegółowe informacje o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu podamy w stosownym terminie.

  UWAGA!

  Egzamin trwa 2 godziny. Uczniowie mogą pisać egzamin dodatkowo 1 godzinę. Każdy uczeń MUSI przyjść na egzamin z ID (dokument ze zdjęciem, np. szkolne ID, paszport, zielona karta, etc.) oraz z długopisem.

  Jaką praktyczną wartość wnoszą te egzaminy i dla kogo?

  W skrócie można odpowiedzieć:

  –  uczniowie otrzymują na świadectwach amerykańskich szkół średnich od 1 do 3  kredytów;

  –  kredyty są także przenoszone i uznawane przez college i uniwersytety amerykańskie;

  –  nauczyciele i szkoły polonijne zyskują uznanie za dobrą pracę dydaktyczną;
  –  korzyść polityczna – masowy charakter LOTE zmienia stopniowo obraz całej grupy polskiej w Ameryce jako grupy ceniącej oświatę i własne dziedzictwo. 

  Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące egzaminu proszę o kontakt z p. Ewą Lewkowicz

   860-518-7052 lub ewalewkowicz@yahoo.com  

  COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE in POLISH

  Egzamin ze znajomości języka polskiego, podobnie jak i z innych języków, składa się z części ustnej (Part 1) i pisemnej (Part 2, 3 i 4).

  Egzamin ustny odbywa się kilka tygodni przed częścią pisemną.  Polega on na swobodnej rozmowie ucznia i egzaminatora na dwa losowo wybrane tematy. Oto przykładowy temat, który uczeń ma za zadanie zrealizować w formie scenki: „Jesteś na wycieczce w Polsce razem ze swoją klasą i właśnie się zgubiłeś, więc prosisz o pomoc przechodzącego policjanta.” Za „odegranie” dwóch takich scenek można uzyskać do 24 punktów w ogólnej skali do 100.

  Egzamin pisemny jest skonstruowany tak, aby sprawdzić znajomość języka na trzech płaszczyznach.  W jego skład wchodzi słuchanie krótkich tekstów i zaznaczanie poprawnych odpowiedzi (Listening Comprehension, Part 2), samodzielne czytanie dwóch tekstów oraz drobnych informacji i zaznaczanie poprawnych odpowiedzi (Reading Comprehension, Part 3) oraz pisanie (Writing, Part 4). Jeśli chodzi o część pisemną, to uczniowie muszą napisać na dwa spośród trzech podanych tematów, wykazując się przy tym znajomością form pisemnych, takich jak list, opowiadanie i kartka z dzienniczka.

  Wszystkie poprawne odpowiedzi w części 2. i 3. to kolejnych 60 punktów w ogólnej skali do 100.  W części czwartej, gdzie oceniana jest poprawność gramatyczna i ortograficzna, przejrzystość stylu oraz zachowanie odpowiedniej formy i długości (minimum 100 wyrazów) wypowiedzi, można uzyskać do 16 punktów.  Aby egzamin został zaliczony przez amerykańską szkołę, dany uczeń musi uzyskać minimum 85 punktów na 100 możliwych.

  Polish Supplementary School Council of America, Inc.

  e-mail:cpsdegzaminlote@gmail.com

  WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO COMPREHENSIVE EXAMINATION LOTE in POLISH

          1.     W egzaminie mogą wziąć udział tylko szkoły zrzeszone w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (Polish Supplementary School Council of America, Inc.).

  2.     Opłata za każdego ucznia przystępującego do egzaminu  wraz ze wszystkimi dokumentami musi być wysłana w podanym terminie.

  3.     Urodzeni w Polsce uczniowie przybyli do USA po 5 klasie muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 3 lata.

  4.     Urodzeni w USA uczniowie muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 8 lat.

      5.     Do egzaminu mogą przystąpić tylko uczniowie, którzy ukończyli junior high school (8 klasę w amerykańskiej szkole) lub są już w high school (w szkole średniej).

  6.     Uczniowie zmieniający szkołę polonijną muszą w nowej szkole przedstawić wszystkie świadectwa z poprzednich szkół polonijnych.

  7.     Uczniowie przybyli z Polski w czasie uczęszczania do szkoły średniej muszą przedstawić świadectwa szkolne z ostatnich 3 lat.

  8.     Wszystkie dokumenty dostarczone przez szkoły polonijne dla każdego ucznia przystępującego do egzaminu muszą być wypełnione po angielsku: nazwa szkoły polonijnej, nazwa, adres i nazwisko guidance counselor lub dyrektora szkoły amerykańskiej oraz w której klasie (grade) jest uczeń. Należy dołączyć dyplom ukończenia szkoły polonijnej w j. angielskim lub ostatnie świadectwo w j. angielskim. Kopie wszystkich dokumentów powinny być przechowywane każdej szkole.

  9.     Egzamin ustny powinien być przeprowadzony najpóźniej do dwóch tygodni przed egzaminem pisemnym.

  10. Uczniowie mogą przystępować do egzaminu 4 razy zaczynając już od 9 klasy szkoły amerykańskiej (high school). Mogą wybrać najwyższy wynik. Za każdym razem musi być dostarczony nowy zestaw dokumentów oraz uiszczona wymagana opłata.

  11. Dyrektor szkoły jest legalnie odpowiedzialny za wiarygodność dokumentów oraz zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia powyższych warunków na osobnej deklaracji.

  EGZAMIN CERTYFIKATOWY

  Szanowni Państwo!
  Ze względu na sytuację związaną z pandemią egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w sesji letniej w dniach 19-20 czerwca 2021r. nie odbędzie się w ośrodku w Nowym Jorku.
  Z wyrazami szacunku
  Aneta Matyszczyk
  Sekretarz Organizacyjny

  – poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

  – poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

  Więcej szczegółów podamy bliżej terminu egzaminu.

   

  Co daje certyfikat:

  1)     certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego;

             2)     o certyfikat zabiegają Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy;

  3)    coraz częściej też certyfikat językowy wymagany jest od zatrudnianych w Polsce cudzoziemców w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim. Wśród zdających  egzamin certyfikatowy cudzoziemców są pracownicy międzynarodowych korporacji, urzędnicy, nauczyciele, managerowie, pracownicy zagranicznych banków, firm ubezpieczeniowych;

  4)     w niektórych zawodach wykonywanych w Polsce wymagany jest egzamin certyfikatowy – tak jest np. w służbie zdrowia;

  5)    władze oświatowe niektórych krajów uznają poświadczenie znajomości języka polskiego jako kolejnego języka obcego, za dokument uprawniający do uzyskania dodatkowych punktów w trakcie egzaminu maturalnego;

  6)     certyfikat zdobywają też zagraniczni studenci odbywający w Polsce studia lub cudzoziemcy starający się o miejsce na polskiej uczelni. Uczelnie, w zależności od rodzaju studiów, stawiają cudzoziemcom różne wymagania w zakresie znajomości języka polskiego.

  MATURA 2021

  8 maja 2021 – część pisemna oraz część ustna

  Szczegółowe informacje o godzinie, miejscu i sposobie organizacji egzaminu maturalnego, obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021, opracuje oraz przekaże w stosownym terminie Maturalna Komisja Egzaminacyjna.

  EGZAMIN MATURALNY – OBOWIĄZKOWY egzamin dla absolwentów liceum, którzy kończą 10 klasę naszej szkoły.

  Składa się on z dwóch części – pisemnej i ustnej.

  Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

  1. w części pisemnej – język polski; uczeń wybiera jeden zestaw zawierający dwa zadania do wykonania;
  2. w części ustnej – język polski, historia, geografia; z każdego przedmiotu uczeń losuje 1 zestaw zawierający 3 pytania.

  Przykładowe zadania maturalne z języka polskiego znajdą Państwo w załączniku.

  część pisemna                                      część ustna

  SEAL OF BILITERACY

  Od kilku lat pojawił się na “rynku” program Seal of Biliteracy ( www.sealofbiliteracy.org), którego incjatorem była organizacja Californians Together skupiająca rodziców i nauczycieli. Jest to program propagujący i nagradzający wielojęzyczność, ktόrego końcowym efektem jest Seal of Biliteracy na dyplomie absolwenta liceum, potwierdzający biegłą znajomość kilku językόw (angielski plus inny). Jest on zatwierdzany w wielu stanach od 2011 roku, nie jest jednak obowiązkowy i decyzje o jego wprowadzaniu podejmują indywidualne dystrykty i szkoły.
  W celu pozyskania Seal of Biliteracy należy spełnić kryteria, które pomogą ocenić znajomość języka angielskiego i obcego, na poziomie wymaganym do otrzymania odznaczenia.

  Należy pamiętać, że wspomniane wymogi mogą być różne w każdym stanie, albo też poszczególne kryteria inaczej oceniane.

  Każdy zainteresowany uczeń\nauczyciel\rodzic powinien zasięgnąć informacji w szkole\dystrykcie\na szczeblu stanowym.