• +1 860 604-7797
 • biuro.szkolajp@gmail.com
 • P.O. BOX 2221 New Britain, CT 06050-2221
 • World Language Comprehensive Exam in Polish 2023

  (dawna nazwa egzaminu to LOTE)

  Miejsca i godziny egzaminu

  ustny – 28 października 2023

  NBHS, godz. 12:45  po zajęciach w szkole

  pisemny – 19 listopada 2023

  NBHS, Lecture Hall, godz. 1:00pm

  WAŻNE:

  Każdy uczeń MUSI posiadać i przedstawić ID z amerykańskiego high school, długopis oraz ołówek.

  Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy uczęszczają do 10,11,12 klasy amerykańskiego high school.
  Należy przedstawić świadectwa z ostatnich 3 lat szkoły języka polskiego (strona w języku angielskim).

   ZGŁOSZENIE

  do 14-go października 2023 

  4, 11 i 18 listopada po zajęciach szkolnych odbędą się dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu pisemnego w godz. 12:30-13:50.

  Opłatę $30 (przyjmujemy tyko czeki wypisane na Polish Language School) przekazujemy do Zastępcy Dyrektora.

  Pytania oraz zgłoszenia kierujemy również do Pani Anny Hayes na email

  zca1dyrektora.szkolajp@gmail.com

  UWAGA!

  Egzamin trwa 2 godziny. Uczniowie mogą pisać egzamin dodatkowo 1 godzinę. Każdy uczeń MUSI przyjść na egzamin z ID (dokument ze zdjęciem, np. szkolne ID, paszport, zielona karta, etc.) oraz z długopisem.

  Jaką praktyczną wartość wnoszą te egzaminy i dla kogo?

  W skrócie można odpowiedzieć:

  –  uczniowie otrzymują na świadectwach amerykańskich szkół średnich od 1 do 3  kredytów;

  –  kredyty są także przenoszone i uznawane przez college i uniwersytety amerykańskie;

  –  nauczyciele i szkoły polonijne zyskują uznanie za dobrą pracę dydaktyczną;
  –  korzyść polityczna – masowy charakter LOTE zmienia stopniowo obraz całej grupy polskiej w Ameryce jako grupy ceniącej oświatę i własne dziedzictwo. 

   

  World Language Comprehensive Exam in Polish

  Egzamin ze znajomości języka polskiego, podobnie jak i z innych języków, składa się z części ustnej (Part 1) i pisemnej (Part 2, 3 i 4).

  Egzamin ustny odbywa się kilka tygodni przed częścią pisemną.  Polega on na swobodnej rozmowie ucznia i egzaminatora na dwa losowo wybrane tematy. Oto przykładowy temat, który uczeń ma za zadanie zrealizować w formie scenki: „Jesteś na wycieczce w Polsce razem ze swoją klasą i właśnie się zgubiłeś, więc prosisz o pomoc przechodzącego policjanta.” Za „odegranie” dwóch takich scenek można uzyskać do 24 punktów w ogólnej skali do 100.

  Egzamin pisemny jest skonstruowany tak, aby sprawdzić znajomość języka na trzech płaszczyznach.  W jego skład wchodzi słuchanie krótkich tekstów i zaznaczanie poprawnych odpowiedzi (Listening Comprehension, Part 2), samodzielne czytanie dwóch tekstów oraz drobnych informacji i zaznaczanie poprawnych odpowiedzi (Reading Comprehension, Part 3) oraz pisanie (Writing, Part 4). Jeśli chodzi o część pisemną, to uczniowie muszą napisać na dwa spośród trzech podanych tematów, wykazując się przy tym znajomością form pisemnych, takich jak list, opowiadanie i kartka z dzienniczka.

  Wszystkie poprawne odpowiedzi w części 2. i 3. to kolejnych 60 punktów w ogólnej skali do 100.  W części czwartej, gdzie oceniana jest poprawność gramatyczna i ortograficzna, przejrzystość stylu oraz zachowanie odpowiedniej formy i długości (minimum 100 wyrazów) wypowiedzi, można uzyskać do 16 punktów.  Aby egzamin został zaliczony przez amerykańską szkołę, dany uczeń musi uzyskać minimum 85 punktów na 100 możliwych.

  Warunki przystąpienia do World Language Comprehensive Exam in Polish

          1.     W egzaminie mogą wziąć udział tylko szkoły zrzeszone w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (Polish Supplementary School Council of America, Inc.).

  2.     Opłata za każdego ucznia przystępującego do egzaminu  wraz ze wszystkimi dokumentami musi być wysłana w podanym terminie.

  3.     Urodzeni w Polsce uczniowie przybyli do USA po 5 klasie muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 3 lata.

  4.     Urodzeni w USA uczniowie muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 8 lat.

  5.     Uczniowie zmieniający szkołę polonijną muszą w nowej szkole przedstawić wszystkie świadectwa z poprzednich szkół polonijnych.

  6.     Uczniowie przybyli z Polski w czasie uczęszczania do szkoły średniej muszą przedstawić świadectwa szkolne z ostatnich 3 lat.

  7.     Wszystkie dokumenty dostarczone przez szkoły polonijne dla każdego ucznia przystępującego do egzaminu muszą być wypełnione po angielsku: nazwa szkoły polonijnej, nazwa, adres i nazwisko guidance counselor lub dyrektora szkoły amerykańskiej oraz w której klasie (grade) jest uczeń. Należy dołączyć dyplom ukończenia szkoły polonijnej w j. angielskim lub ostatnie świadectwo w j. angielskim.

  8.     Egzamin ustny powinien być przeprowadzony najpóźniej do dwóch tygodni przed egzaminem pisemnym.

  10. Uczniowie mogą przystępować do egzaminu 4 razy zaczynając już od 10 klasy szkoły amerykańskiej (high school). Mogą wybrać najwyższy wynik. Za każdym razem musi być dostarczony nowy zestaw dokumentów oraz uiszczona wymagana opłata.

  11. Dyrektor szkoły jest legalnie odpowiedzialny za wiarygodność dokumentów oraz zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia powyższych warunków na osobnej deklaracji.

  EGZAMIN CERTYFIKATOWY

  Szanowni Państwo,
  28 kwietnia 2022r. rozpoczynamy proces rejestracyjny na egzamin certyfikatowy z języka polskiego, który odbędzie się 25 czerwca 2022 roku:
  w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14 – 17 lat)
  a) B1
  b) B2

  Do egzaminu mogą przystąpić również absolwenci naszej szkoły począwszy od rocznika 2019/2020, którzy nie mieli tej możliwości przez panującą pandemię.

  Miejsce egzaminu:
  Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających
  150 Dupont Street, Brooklyn, NY 11222

  Bardzo prosimy o uważne czytanie i dokładne wypełnienie formularza!
  *** DO REJESTRACJI POTRZEBNY JEST DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM ***
  Rejestrację rozpoczynamy w szkole już w sobotę 04/30/22.

  Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line, wniesienie wymaganej opłaty w ciągu 2 dni od otrzymania mailem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Osoby, które wypełnią formularz, a nie zapłacą za egzamin w wyznaczonym terminie NIE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.
  Informujemy, że liczba miejsc na egzamin jest ograniczona!

  Wysokość opłat za egzamin:
  – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14 – 17 lat) na poziomie:
  B1, B2 (egzamin + certyfikat) – $140
  – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie:
  B1, B2 (egzamin + certyfikat) – $210

  Czeki prosimy wypisać na: Polish Supplementary School Council of America, Inc
  W treści „memo” należy podać tylko i wyłącznie:
  imię i nazwisko zdającego, grupę i poziom egzaminu.
  Przykład: Jan Kowalski – grupa dzieci/młodzież B1

  Czeki należy PRZYNIEŚĆ DO SZKOŁY!!!

  Egzamin certyfikatowy odbywa się na poziomach:

  – poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

  – poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

   

  Co daje certyfikat:

  1)     certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego;

             2)     o certyfikat zabiegają Polacy przebywający na stałe poza granicami kraju, którzy w znajomości języka polskiego widzą swój silny atut na światowym rynku pracy;

  3)    coraz częściej też certyfikat językowy wymagany jest od zatrudnianych w Polsce cudzoziemców w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim. Wśród zdających  egzamin certyfikatowy cudzoziemców są pracownicy międzynarodowych korporacji, urzędnicy, nauczyciele, managerowie, pracownicy zagranicznych banków, firm ubezpieczeniowych;

  4)     w niektórych zawodach wykonywanych w Polsce wymagany jest egzamin certyfikatowy – tak jest np. w służbie zdrowia;

  5)    władze oświatowe niektórych krajów uznają poświadczenie znajomości języka polskiego jako kolejnego języka obcego, za dokument uprawniający do uzyskania dodatkowych punktów w trakcie egzaminu maturalnego;

  6)     certyfikat zdobywają też zagraniczni studenci odbywający w Polsce studia lub cudzoziemcy starający się o miejsce na polskiej uczelni. Uczelnie, w zależności od rodzaju studiów, stawiają cudzoziemcom różne wymagania w zakresie znajomości języka polskiego.

  MATURA 2022

  Egzamin maturalny odbędzie się 14 maja 2022 w Lecture Hall NBHS.

  Dokładna godzina rozpoczęcia zostanie przekazana bezpośrednio uczniom klasy 10-ej.

  EGZAMIN MATURALNY – OBOWIĄZKOWY egzamin dla absolwentów liceum, którzy kończą 10 klasę naszej szkoły.

  Składa się on z dwóch części – pisemnej i ustnej.

  Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

  1. w części pisemnej – język polski; uczeń wybiera jeden zestaw zawierający dwa zadania do wykonania;
  2. w części ustnej – język polski, historia, geografia; z każdego przedmiotu uczeń losuje 1 zestaw zawierający 3 pytania.

  Przykładowe zadania maturalne z języka polskiego znajdą Państwo w załączniku.

  część pisemna                                      część ustna

  SEAL OF BILITERACY

  Od kilku lat pojawił się na “rynku” program Seal of Biliteracy ( www.sealofbiliteracy.org), którego incjatorem była organizacja Californians Together skupiająca rodziców i nauczycieli. Jest to program propagujący i nagradzający wielojęzyczność, ktόrego końcowym efektem jest Seal of Biliteracy na dyplomie absolwenta liceum, potwierdzający biegłą znajomość kilku językόw (angielski plus inny). Jest on zatwierdzany w wielu stanach od 2011 roku, nie jest jednak obowiązkowy i decyzje o jego wprowadzaniu podejmują indywidualne dystrykty i szkoły.
  W celu pozyskania Seal of Biliteracy należy spełnić kryteria, które pomogą ocenić znajomość języka angielskiego i obcego, na poziomie wymaganym do otrzymania odznaczenia.

  Należy pamiętać, że wspomniane wymogi mogą być różne w każdym stanie, albo też poszczególne kryteria inaczej oceniane.

  Każdy zainteresowany uczeń\nauczyciel\rodzic powinien zasięgnąć informacji w szkole\dystrykcie\na szczeblu stanowym.

  W 2022 roku State of CT, Department of Education po raz pierwszy będzie wymagał od dystryktów szkolnych raportu uczniów, którzy przystąpili do testu kwalifikującego do otrzymania Seal of Biliteracy. LOTE jest jednym z zaakceptowanych testów, co potwierdza informacja w linku poniżej.

  https://portal.ct.gov/-/media/SDE/Performance/Data-Collection/Help-Sites/TCS/SAM/StudentAchivementRecordLayout_2021-22.pdf